Pravidla nakládání s osobními údaji zákazníků Rembrandt s.r.o.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení) ve společnosti Rembrandt s.r.o. IČ 25215850, se sídlem Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice (dále jen Vydavatelství).

Osobní údaje zákazníků

Zpracováváme osobní údaje zákazníků jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon, identifikační údaje pro přístup do internetového obchodu, případně bankovní spojení a u členů Klubu Galerie Rembrandt též evidujeme objednávky.

Účel zpracování osobních údajů zákazníků

Osobní údaje kupujících a potencionálních kupujících zpracováváme za účelem uzavření a plnění obchodní smlouvy, poskytnutí zákaznického servisu, vyřízení reklamace a archivace účetních dokladů podle zákona o účetnictví, daňového zákona a dalších zákonných povinnosti vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy. Údaje jsou využívány též ke sdělení nabídky produktů a služeb Vydavatelství. Systém umožňuje odhlášení zasílání elektronických nabídek jednoduchým kliknutím na odkaz „Žádné další nabídky od Rembrandt s.r.o.“ uvedený vždy dole pod nabídkou. Stejně tak lze odhlásit na adrese Vydavatelství zasílání katalogů poštou. Osobní údaje získané pomocí cookies nesledujeme ani s nimi nenakládáme.
Poskytování osobních údajů zpracovatelům
Osobní údaje zákazníka jsou v nezbytné míře a pouze za účelem plnění smluv poskytnuty vhodným poskytovatelům doručovacích, účetních, internetových případně právních služeb, kteří spolupracují se společností Rembrandt s.r.o. na základě písemné smlouvy.

Poskytování osobních údajů zpracovatelům

Osobní údaje zákazníka jsou v nezbytné míře a pouze za účelem plnění smluv poskytnuty vhodným poskytovatelům doručovacích, účetních, internetových případně právních služeb, kteří spolupracují se společností Rembrandt s.r.o. na základě písemné smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Osoby, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny veškeré tištěné dokumenty s osobními údaji vhodným způsobem chránit před zneužitím osobních údajů, nenechávají je volně přístupné např. na pracovním stole, ukládají je v uzamykatelných místnostech,

příp. v uzamčeném prostoru (skříň) a je-li to s ohledem na charakter osobních údajů potřebné, tak ve speciální uzamykatelné schránce nebo trezoru. Přístup k písemnostem s osobními údaji je omezen pouze na osoby, které s nimi pracují v rámci plnění svých pracovních úkolů. Je zakázáno umožnit nepovolaným osobám seznámit se s osobními údaji. Osobní údaje v elektronické formě mohou být ukládány pouze na přenosná zařízení ve vlastnictví Vydavatelství, nikoliv ve vlastnictví zaměstnanců. Proti napadení z vnější sítě je systém zabezpečen firewallem. Údaje poskytované vzdáleným elektronickým přístupem jsou chráněny protokolem HTTPS a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Osoby, které zpracovávají osobní údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a bezpečnostních opatřeních a chránit svá přístupová hesla před zneužitím. Porušení zabezpečení osobních údajů, včetně pouhého podezření na takovou skutečnost, jsou zaměstnanci povinni ihned hlásit nadřízenému zaměstnanci tak, aby byly dodrženy povinnosti a lhůty stanovené Nařízením. Jednatelé Vydavatelství průběžně kontrolují, jak jim podřízení zaměstnanci plní povinností k ochraně osobních údajů.

Lhůty pro ukládání osobních údajů

Osobní údaje jsou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí účelu, pro nějž byla data evidována (např. splnění smlouvy), případně zákonem stanovené doby, po kterou je Vydavatelství povinné tyto údaje uchovávat (např. zákon o ochraně spotřebitele, zákon o účetnictví, daňové zákony). Na základě žádosti subjektu poskytne Vydavatelství informaci o nakládání s osobními údaji, případně provede výmaz osobních údajů, pokud mu v tom nebrání jiný právní důvod. (např. nesplněné závazky zákazníka vůči Vydavatelství).

V Dobřichovicích 2. 2. 2024
Petr Šeplavý, jednatel Rembrandt s.r.o.

Adresa

Rembrandt s.r.o.

Všenorská 265,
252 29 Dobřichovice

+420 257 712 287

Napište nám